อุบัติเหตุในการจราจรทางน้ำ-2

สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางน้ำ

อุบัติเหตุทางน้ำอาจเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการดังนี้ 1. ตัวบุคคล สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำ มักเกิดจากผู้ขับเรือ และผู้โดยสารดังนี้ ผู้ขับเรือ – ขาดความรู้ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการขับเรือ อาจทำให้หลงทาง คาดการณ์ลวงหน้าผิด – ขาดความระมัดระวังในการขับเรือ หรือข้นเรือด้วยความคึกคะRead More