อุบัติเหตุในการจราจรทางน้ำ-2

สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางน้ำ

อุบัติเหตุทางน้ำอาจเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการดังนี้ 1. ตัวบุคคล สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำ มักเกิดจากผู้ขับเรือ และผู้โดยสารดังนี้ ผู้ขับเรือ – ขาดความรู้ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการขับเรือ อาจทำให้หลงทาง คาดการณ์ลวงหน้าผิด – ขาดความระมัดระวังในการขับเรือ หรือข้นเรือด้วยความคึกคะRead More

การจราจรทางน้ำ-2

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ำ

การจราจรทางน้ำเป็นวิธีการเดินทางที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินเท้าและการใช้ยานพาหนะเทียมสัตว์ ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจราจรทางบกและทางอากาศที่มีความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น แต่การจราจรทางน้ำก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ การบรรทุกสินค้าครั้งละมากๆ ในการค้าขายระหวRead More