เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ 1

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

          1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

หยุด

          1. “หยุด”

          ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ให้ทาง

          2. “ให้ทาง”

          ความหมาย รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไป ก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว  จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ให้รถสวนทางมาก่อน

          3. “ให้รถสวนทางมาก่อน”

          ความหมาย ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

ห้ามแซง

          4. “ห้ามแซง”

          ความหมาย ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามเข้า

          5. “ห้ามเข้า”

          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามกลับรถไปทางขวา

          6. “ห้ามกลับรถไปทางขวา”

          ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

          7. “ห้ามกลับรถไปทางซ้าย”

          ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามเลี้ยวซ้าย

          8. “ห้ามเลี้ยวซ้าย”

          ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ห้ามเลี้ยวขวา

          9. “ห้ามเลี้ยวขวา”

          ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

ห้ามรถยนต์

          10. “ห้ามรถยนต์”

          ความหมาย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถบรรทุก

          11. “ห้ามรถบรรทุก”       

          ความหมาย ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์

          12. “ห้ามรถจักรยานยนต์”

          ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์สามล้อ

          13. “ห้ามรถยนต์สามล้อ”

          ความหมาย ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสามล้อ

          14. “ห้ามรถสามล้อ”

          ความหมาย ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาน

          15. “ห้ามรถจักรยาน”

          ความหมาย   ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

          16. “ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”

          ความหมาย  ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

          17. “ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”

          ความหมาย ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

          18. “ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์”

          ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

          19. “ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์”

          ความหมาย ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามใช้เสียง

          20. “ห้ามใช้เสียง”

          ความหมาย ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆในเขตที่ติดตั้งป้าย

ห้ามคน

          21. “ห้ามคน”

          ความหมาย ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามจอดรถ

          22. “ห้ามจอดรถ”

          ความหมาย ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ-ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

ห้ามหยุดรถ

          23. “ห้ามหยุดรถ”

          ความหมาย ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

หยุดตรวจ

          24. “หยุดตรวจ”

          ความหมาย ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

จำกัดความเร็ว

          25. “จำกัดความเร็ว”

          ความหมาย ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

ห้ามรถหนักเกินกำหนด

          26. “ห้ามรถหนักเกินกำหนด”

          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับ น้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

          27. “ห้ามรถกว้างเกินกำหนด”

          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสูงเกินกำหนด

          28. “ห้ามรถสูงเกินกำหนด”

          ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

          29. “ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า”

          ความหมาย ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

          30. “ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย”

          ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

          31. “ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา”

          ความหมาย ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

ให้ชิดซ้าย

          32. “ให้ชิดซ้าย”

          ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

ให้ชิดขวา

          33. “ให้ชิดขวา”      

          ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย

ให้เลี้ยวซ้าย

          34. “ให้เลี้ยวซ้าย”

          ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวขวา

          35. “ให้เลี้ยวขวา”

          ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

          36. “ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา”

          ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

          37. “ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา”

          ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

วงเวียน

          38. “วงเวียน”

          ความหมาย ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน   ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

สุดเขตบังคับ

          39. “สุดเขตบังคับ”

          ความหมาย พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

Post Author: U5Nb3b