ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง

หลายคนทราบว่าหน่วยงานราชการและข้าราชการ มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่หลายท่านก็อาจสงสัยว่า หากหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจในทางที่มิชอบ ประชาชนสามารถร้องเรียน หรือ เอาผิดกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไร

ซึ่งกระบวนการศาลของไทยก็มิได้มีเฉพาะศาลแพ่ง และศาลอาญาที่เอาผิดกับบุคคลทั่วไปได้เท่านั้น แต่ยังมี “ศาลปกครอง” ที่มีอำนาจในการพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐได้ด้วยเช่นกัน
ศาลปกครอง

มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชน (ประชาชน) กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าเกินสมควร

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอ
ศาลปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ศาลปกครองชั้นต้น มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุด มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด โดยผู้มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี จะเรียกว่า “ตุลาการศาลปกครอง” ซึ่งหมายถึง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น

Post Author: U5Nb3b