มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญชี้ “กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.” ไม่ขัดหรือแย้งกับ รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร้องให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน มาตรา 35 (4) และ (5)

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการเป็นข้าราชการการเมืองของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีมติเอกฉันท์ว่า ไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ galaxyslot.coเนื่องจากการดำรงตำแหน่งตามมาตรา 35 (4) และ (5) เป็นสิทธิชนิดหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจำกัดสิทธิดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรค 3

ขณะเดียวกัน มีมติเอกฉันท์ว่า มาตรา 92 วรรค 1 กรณีการมีผู้ช่วยลงคะแนนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงคะแนนด้วยตัวเอง ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกหรือจัดให้มีความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ตามมาตรา 92 วรรค 1 ยังอยู่ในขอบเขตของวิธีการออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปโดยตรงและลับ ตามมาตรา 85 วรรค 1

นอกจากนี้ การวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 26 27 และ 45 หรือไม่ ภายหลังจากได้รับความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้า คสช. และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประชุมได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และกำหนดประเด็นตามคำร้อง พร้อมทั้งนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

Post Author: U5Nb3b