ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปไหน เราจะเห็นป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรอยู่ทุกช่วงของการเดินทาง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เราจึงควรศึกษาและมีความรู้ในเครื่องหมายจราจรเหล่านี้ไว้ เพื่อความสะดวกของตัวเราและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ความหมายและความสำคัญของป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจร คือ สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนด บังคับ การเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจจะมีความหมายในการแนะนำหรือการเตือน ได้แก่

สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร คงเป็นที่คุ้นตากันอยู่แล้ว เพราะตามแยกต่าง ๆก็จะมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่ เพื่อใช้ในการควบคุมการจราจร ซึ่งสัญญาณไฟจราจรจะมี 3 สี ได้แก่ สีเขียว หมายถึง การให้รถขับผ่านไปได้ สีเหลือง ให้ผู้ขับขี่ระวัง เตรียมหยุดรถ และสีแดง หมายถึงให้หยุดรถ แต่ในบางจุดเราจะเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟกระพริบ ซึ่งจะใช้สำหรับทางแยกที่มีการจราจรไม่พลุกพล่าน และยังรวมถึงให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังในทางแยกที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้

ป้ายจราจร
ป้ายจราจรเป็นป้ายควบคุมการจราจร ซึ่งแบงออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1 เครื่องหมายจราจร (ป้ายบังคับ) เป็นป้ายกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งป้ายบังคับนี้จะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เช่น ห้ามเลี้ยว

2 เครื่องหมายจราจร (ป้ายเตือน) เป็นป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวัง ลักษณะของป้ายจะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ

3 เครื่องหมายจราจร (ป้ายแนะนำ) เป็นป้ายสำหรับแนะนำการเดินทาง เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น ป้ายบอกระยะทาง

Post Author: U5Nb3b