กฎหมายจราจรใหม่ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

วันนี้เราจะมาอัพเดตเกี่ยวกับกฎจราจรใหม่ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ หลังมีกระแสออกมาทางสื่อโซเชียลมากมายเกี่ยวกับ พรบ.จราจร ที่มีการแก้ไข-เพิ่มล่าสุดช่วงต้นปี 2560 ภายใต้อำนาจของหัวหน้า คสช. ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการห้ามนั่งในแค็บและท้ายกระบะ แต่ด้วยมีเสียงคัดค้านเป็นวงกว้าง ทำให้มีการผ่อนผันจาก ทำให้รัฐบาลยอมผ่อนผันให้มีผู้โดยสารนั่งในแค็ปและท้ายกระบะได้ไปจนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ และจะมีการหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอีกครั้ง

อีกหนึ่งข้อของกฎจราจรใหม่ โดยใช้อำนาจมาตรา 44 แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งเนื้อหาสำคัญคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีคำสั่งดังนี้ ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์

ในส่วนของการบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งในส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร netcutter.orgไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ และหลังจากนี้จะนำกฎหมายจราจรไปเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการคุ้มครอง พ.ร.บ.รวมถึงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีที่กรมขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบ หากพบมีผู้ฝ่าฝืน กระทำผิดกฎจราจรได้รับใบสั่งจากตำรวจ แล้วไม่ยอมชำระค่าปรับ เมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้ ทั้งนี้ จะมีการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ขับขี่สามารถมาชำระค่าปรับที่กรมการขนส่งทางบกได้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ใหม่ เสนอโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ที่ได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก

Post Author: U5Nb3b