กฎมูลฐาน

1. เรือที่แล่นกราบซ้าย ต้องหลบหบีกทาง ให้แก่ เรือที่ แล่นกราบขวา
2. เมื่อแล่นกราบเดียวกัน เรือพ้นหลัง หรือ เรือเหนือลม ต้องหลีกทาง ให้แก่ เรือพ้นหน้า หรือ เรือใต้ลม
3. การกลับใบ ต้องไม่ เกะกะ กีดขวา เรือลำอื่น
4. ห้ามกลับใบ ไปตัดหน้า เรืออื่น ใน ระยะประชิด ถึงแม้ ระยะห่าง ถ้าเกรงว่า จะโดนกัน ต้องร้องบอกก่อน
การกีดกัน
5. เมื่อผ่านเส้น Start แล้ว เรือพ้นหน้า หรือ เรือใต้ลม มีสิทธิ ในการ Luff เรือพ้นหลัง หรือ เรือเหนือลม แต่เมื่อ นายท้าย ของเรือ เหนือลม มาถึง ระดับเสาใหญ่ ของเรือใต้ลม เรือใต้ลม จะต้องหยุด Luff ทันที และ จะ Luff ต่อไปอีกไม่ได้ จนกว่า จะได้ ปฏิบัติ ตามข้อ 8
6. เรือพ้นหลัง ที่แซงขึ้นมา ทางด้าน ใต้ลม ไม่มีสิทธิ ในการ Luff จนกว่า จะปฏิบัติตามข้อ 8
7. เมื่อจะ Luff เรือหลายลำ ต้องมีสิทธิ ในการ Luff เรือทุกลำ และ เรือทุกลำ ต้อง Luff ตามกันไป
8. เมื่อไม่มีสิทธิ ในการ Luff ตามข้อ 5 และ 6 จะ Luff ได้ต่อเมื่อ พ้นจาก การทาบ ครั้งนั้น
9. หาก เรือเหนือลม หลบหลีก ไม่ได้ เพราะมี สิ่งกีดขวาง เรือใต้ลม ต้องหยุด Luff ชั่วคราว
10. ก่อนผ่าน เส้น Start การ Luff ต้องทำ ช้า ๆ ให้ เรือเหนือลม มีโอกาสหลบ แต่ถ้า การ Luff นี้ เป็นการ กีดกัน ไม่ให้ เรือเหนือลม แทรกเข้ามา ระหว่าง เรือเรา กับ ทุ่น Start ต้องหยุด Luff ทันที ที่มีสัญญาณ Start (เมื่อพ้น เส้น Start แล้ว จึง Luff ได้อีก ตามข้อ 5)
11. การ Luff เพื่อกีดกัน ไม่ให้ เรือเหนือลม ผ่านทาง ด้านใต้ลม ของ ทุ่น ต้อง Luff มาก่อนถึง ระยะ 2 ช่วงลำเรือ จาก ทุ่น และ ตนเอง ต้องผ่าน ไปทาง ด้านเหนือ ของทุ่นด้วย
12. ห้ามเปลี่ยนเข็มกีดกันเรือที่ กำลังหลบหลีก
13. ห้าม เรือเหนือลม ที่แล่น ในขาอิสระ แบ (Bear) ลงมากีดกันเรืออื่น เว้นในขาแล่นก้าว ทำได้ แต่ถ้า โดนกัน เรือเหนือลม เป็นผ่านผิด
14. ในขาแล่นก้าว เมื่อ เรือพ้นหน้า หรือ เรือใต้ลม ต้องการกลับใบ เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง แด็ดดรี เหนือลม ให้ร้องบอกขอทาง เรือเหนือลม จะต้อง กลับใบทันที หรือ บอกให้ เรือใต้ลม กลับใบ โดยที่ เรือเหนือลม จะเป็นผู้ หลบหลีกเอง
15. ในขา แล่นก้าว (Beating) หาก เรือพ้นหน้า หรือ เรือใต้ลม ต้องการกลับใบ เพื่อจะไปผ่าน ทางด้านเหนือ ของ ทุ่น แต่ติด เรือเหนือลม ให้ร้องบอก ขอทาง ถ้า เรือเหนือลม จะต้อง กลับใบด้วย ให้กลับใบ ทันที แต่ถ้า เรือเหนือลม สามารถ จะผ่าน ทางด้าน เหนือลม ของทุ่น ได้โดย ไม่ต้องกลับใบ ไม่ต้อง เปิดทางให้
การอ้อมสิ่งกีดขวาง
(สิ่งกีดขวาง หมายรวมถึง ทุ่น เรือที่ถูกทาง เรือที่ทอดสมอ เรือ ฝั่ง หรือ ที่ตื้น ซึ่ง เรือคู่กรณี จะอ้อม หรือ ผ่าน ได้ด้านเดียว)
16. เรือพ้นหลัง ต้องเปิดทางให้ เรือพ้นหน้า รวมทั้ง ขณะ กลับใบ ตามลมด้วย แต่ถ้า เรือพ้นหน้า กลับใบทวนลม เรือพ้นหน้า จะต้องเป็น ฝ่ายหลบ ขณะที่กลับใบ
17. เมื่อทาบกัน เรือลำนอก ต้องเปิดทาง ให้ เรือลำใบ รวมทั้ง ขณะ กลับใบทวนลม และ ตามลม เว้นแต่ เมื่อ แล่นต่างกราบกัน ในขา แล่นก้าว ให้ปฏิบัติตาม กฎมูลฐาน ถ้าหาก เรือลำนอก เปิดทาง ให้ไม่ได้ ไม่ต้องเปิด
(ในกรณี ของการ อ้ามสิ่งกีดขวาง หากทาบกัน ต้องทาบกัน มาก่อนที่ลำ ล้ำหน้า จะถึง ระยะ 2 ช่วงลำเรือ จากสิ่งกีดขวาง และ เรือที่ แล่นต่างกราบ กัน ก็นับว่าทาบกันด้วย)
18. ในขณะที่ อ้อมสิ่งกีดขวาง ถ้าลำหนึ่ง ลำใด กลับใบทวนลม ให้ถือว่า เป็นการทาบกัน ครั้งใหม่ ที่ถูกต้อง (คิดลำนอก ลำใน ใหม่)
19. เมื่ออ้อมทุ่นแล้ว เรือลำใน ที่ไม่มีสิทธิ ในการ Luff ต้องกลับใบ ทันที
20. ห้ามเรือพ้นหลัง เข้าแทรกกลาง ระหว่าง เรือ 2 ลำ ที่ทาบกันอยู่
21. ไม่ใช้กติกานี้ในทุ่น Start
ข้อปฏิบัติเมื่อละเมิดกติกา
22. เรือต้องอ้อมทุ่น ทางด้าน ที่กำหนด ถ้าอ้อมผิด ต้องย้อนกลับมาอ้อมใหม่
23. ถ้าโดนทุ่น ให้หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ (360 องศา)
24. ถ้าโดนเรือด้วยกัน ฝ่ายผิดหมุนรอบตัวเอง 2 รอบ (720 องศา)
25. ถ้าลำเส้นก่อน สัญญาณ Start ต้องกลับมา หลังเส้น Start ก่อน และ เป็นฝ่ายหลบเรือ ที่ Start ถูกต้อง
บทลงโทษ
26. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกานี้ จะต้องถูกตัดสิทธิในการแข่งขันเที่ยวนั้น
27. เรือที่ถูกทาง แต่ไม่พยายามหลบ ก่อให้เกิด

Post Author: U5Nb3b